Bila engkau, tak mencintaiku,
bila engkau, tak suka padaku